HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường trường Tiểu học và trung học cơ sở Thuận Hòa. Lãnh đạo trường phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2020-2021.

Tại buổi Hội nghị, tập thể người lao động được nghe báo cáo hoạt động năm học 2019-2020 cũng như Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường, của Ban thanh tra Nhân dân.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học, chi tiêu của công đoàn, nội quy của đơn vị và thực hiện quy chế dân chủ cơ quan…

Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021.

Cô Liễu Cô Yến CT CĐCS Đoàn chủ tịch quang cảnh Thầy Late báo cáo thu chi Thầy Nỹ Hiệu trưởng Thầy Rin Đi phát biểu Thầy Thức PCT CĐCS thầy Thức

admin-Su Phiếp